Regulamin sklepu internetowego Pracownia Jubilerska Borczyński

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: https://pracownia-borczynski.pl prowadzony jest przez przedsiębiorcę pod firmą: PRACOWNIA JUBILERSKA – PRODUKCJA – USŁUGI Grzegorz Borczyński z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 7a, 05-240 Tłuszcz , wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, pod numerem REGON: 550661187, oraz numerem NIP: 7621288395.

Dane kontaktowe:

− adres do doręczeń oraz korespondencji: PRACOWNIA JUBILERSKA – PRODUKCJA – USŁUGI GRZEGORZ BORCZYŃSKI, ul. Warszawska 7a, 05-240 Tłuszcz;

− telefon: 505-918-458 – dostępny w dni robocze, w godzinach pracy wskazanych w ramach Sklepu Internetowego (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie taryfą operatora);

e-mail: pracownia.borczynski@gmail.com

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”,  określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, w tym m.in. zasady, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży. Regulamin wskazuje sposoby realizacji uprawnień klientów, w tym konsumentów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności wynikających z ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego). Postanowienia regulaminu w żadnym stopniu nie ograniczają ani też nie wyłączają uprawień klientów, przysługujących im na  podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne wątpliwości w tym zakresie, będą rozstrzygane będą na korzyść klienta.

Spis treści

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną
 4. Warunki zawarcia umowy sprzedaży
 5. Koszt i formy dostawy
 6. Sposoby płatności
 7. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy
 8. Dodatkowe umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży oraz wymiany
 9. Reklamacje
 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 11. Ochrona danych osobowych
 12. Zmiana Regulaminu
 13. Postanowienia końcowe
 14. Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy
 • 1 Definicje
 1. Wymienione poniżej terminy, użyte w niniejszym Regulaminie, mają następujące znaczenie:

Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz przekazane do wysyłki. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sprzedawca oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta (w przypadku wyboru sposobu płatności innego niż za pobraniem).

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

Hasło – unikalny ciąg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie  dla celów potwierdzenia swojej tożsamości. Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy.

Klient – korzystająca ze Sklepu Internetowego:

(1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

(2) osoba fizyczna, która posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w przypadku gdy zawierana umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego lub gdy osoba taka uzyskała na zawarcie umowy prawnie skuteczną zgodę przedstawiciela ustawowego,

(3) osoba prawna,

(4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta – oznacza konto w Sklepie Internetowym utworzone na dane (imię, nazwisko i adres e-mail) Klienta.

Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do paragonu/faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją Zamówienia.

Koszt Dostawy – oznacza koszt ponoszony dla celów dostarczenia Towaru Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego Zamówieniem.

Login – identyfikator Klienta w Sklepie Internetowym – szereg znaków (cyfr lub liter) przypisanych Klientowi.

Osoba Upoważniona – Klient lub inna wskazana przez Klienta pełnoletnia osoba, która jest uprawniona do odebrania zamówienia złożonego przez Klienta oraz wykonania wszystkich uprawnień przysługujących Klientowi, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy oraz praw wynikających z odpowiedzialności za zgodność Towaru z umową lub praw wynikających z gwarancji, jeżeli na dany Towar taka gwarancja została wystawiona.

Sklep Stacjonarny– oznacza fizyczny sklep: PRACOWNIA JUBILERSKA – PRODUKCJA – USŁUGI GRZEGORZ BORCZYŃSKI, ul. Warszawska 7a, 05-240 Tłuszcz, w którym można dokonać zakupu Towarów oraz odbioru Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym.

Sklep Internetowy– oznacza stronę internetową https://pracownia-borczynski.pl, na której można dokonywać zakupów Towarów online.

Sprzedawca – PRACOWNIA JUBILERSKA – PRODUKCJA – USŁUGI Grzegorz Borczyński z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 7a, 05-240 Tłuszcz , wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, pod numerem REGON: 550661187, oraz numerem NIP: 7621288395.

Towar – artykuł, na który można złożyć zamówienie i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

Towar Spersonalizowany – oznacza artykuł, na który można złożyć zamówienie i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym, który jest opatrzony napisem/nadrukiem/wzorem ustalonym indywidualnie z Klientem.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawarta

na odległość, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i

bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa. Każdy Towar objęty Zamówieniem jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia jednej lub

więcej Umów Sprzedaży na odległość. Zamówienie może obejmować więcej niż jedną ofertę

zawarcia Umowy Sprzedaży (tj. obejmować więcej niż jedną sztukę Towaru) jednakże każda oferta stanowi odrębną podstawę do zawarcia odrębnej Umowy Sprzedaży.

Zamówienie zagraniczne – zamówienie, którego dostawa ma odbyć się na obszarze Unii Europejskiej, poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz niezbędna do złożenia Zamówienia, zawarcia Umowy Sprzedaży oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 2. Informacje udostępnione w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w

rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego).

 1. Umowy są zawierane przez Sprzedawcę w języku polskim.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia niezbędnych

wymagań technicznych:

 1. komputer, smartfon lub inne urządzenie podobne z dostępem do sieci Internet;
 2. przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript oraz plików cookies np. Mozilla

Firefox, Google Chrome, Apple Safari lub Microsoft Edge (zalecane jest korzystanie z możliwie najaktualniejszej wersji przeglądarki internetowej);

 1. aktywny adres e-mail.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z Regulaminem oraz

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 • 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. W ramach Sklepu Internetowego, Sprzedawca świadczy nieodpłatnie drogą elektroniczną

następujące usługi:

 1. Konto,
 2. Koszyk,
 3. Chat,
 4. Umowa o świadczenie usługi Konto jest zawierana na czas nieoznaczony, z chwilą otrzymania przez

Klienta widomości e-mail z potwierdzeniem prawidłowej rejestracji. Klient jest uprawniony do

wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konto w każdym czasie (bez podania przyczyny i

nieodpłatnie). Klient może także samodzielnie wskazać termin wygaśnięcia umowy o świadczenie

usługi Konto (nie krótszy niż 3 dni robocze od złożenia oświadczenia). W celu wypowiedzenia

umowy o świadczenie usługi Konto, Klient może wysłać wiadomość e-mail ze swoim

oświadczeniem o wypowiedzeniu (usunięciu Konta) oraz loginem na adres e-mail wskazany w

preambule Regulaminu. Konto zostanie usunięte przez Sprzedawcę niezwłocznie, ale w terminie

nie dłuższym niż 3 dni robocze (chyba, że Klient wskaże inny termin). Z chwilą usunięcia Konta

umowa o świadczenie usługi Konto wygasa.

3.Usługa Koszyk ma charakter jednorazowy. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z chwilą kliknięcia

przycisku „dodaj do koszyka” i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub skorzystania z

przycisku „opróżnij koszyk”. Informacje o Towarach dodanych do Koszyka są przechowywane

także po zamknięciu sesji przeglądarki internetowej. Dodanie Towaru do Koszyka nie oznacza zapewnienia dostępności Towaru lub jego rezerwacji.

 1. Usługa Chat umożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytania Klientów dotyczące Towarów lub

funkcjonowania Sklepu Internetowego. Usługa Chat jest dostępna w godzinach pracy Sklepu Internetowego wskazanych w zakładce „Kontakt”, udostępnionej w ramach Sklepu Internetowego oraz w preambule Regulaminu. Korzystanie z usługi Chat wymaga podania adresu e-mail, rozpoczyna się z chwilą kliknięcia przycisku „rozpocznij chat” dostępnego w ramach Sklepu Internetowego. Klient podając swój adres mailowy i treść zapytania a następnie zatwierdzenie jego poprzez przycisk „wyślij wiadomość” – otrzyma od sprzedawcy odpowiedź na zadane pytanie, na adres mailowy podany w ramach usługi Chat.

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi przeglądanie treści umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Klient może składać reklamacje związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę usług drogą

elektroniczną na przykład w formie:

 1. pisemnej, na adres: PRACOWNIA JUBILERSKA – PRODUKCJA – USŁUGI Grzegorz Borczyński z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 7a, 05-240 Tłuszcz;
 2. wiadomości e-mail, (adres mailowy jest wskazany np. w zakładce Kontakt udostępnionej w ramach Sklepu Internetowego oraz w preambule Regulaminu).
 3. W celu zgłoszenia reklamacji, o której mowa w ust. 6 powyżej, zalecane jest aby Klient wskazał:

(1) przedmiot reklamacji tj. opisał powód złożenia reklamacji, (2) swoje dane kontaktowe oraz (3)

preferowaną formę udzielenia przez Sprzedawcę odpowiedzi na trwałym nośniku (np. e-mail,

forma pisemna). Zalecenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie są warunkiem koniecznym

zgłoszenia reklamacji.

 1. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamacje, na trwałym nośniku, w terminie 30 dni od dnia jej

otrzymania (chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej).

 1. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konto z zachowaniem okresu

wypowiedzenia wynoszącego 14 dni w przypadku:

 1. zaprzestania świadczenia usługi Konto,
 2. braku aktywności Klienta (zalogowania do usługi) przez okres 3 lat,
 3. zmiany sposobu świadczenia usług wynikającej z przyczyn technicznych lub organizacyjnych,

zmiany zakresu świadczonych usług (modyfikacja, wprowadzenie nowych lub wycofanie części usług lub funkcjonalności).

 1. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konto z zachowaniem okresu

wypowiedzenia wynoszącego 7 dni, z ważnych powodów, to jest w przypadku naruszenia przez

Klienta postanowień § 2 ust. 5 powyżej.

 1. Oświadczenia Sprzedawcy, o których mowa w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, będą składane na

adres e-mail Klienta wskazany przy rejestracji do usługi Konto.

 1. W przypadku rażącego naruszenia przez Klienta postanowień § 2 ust. 5 powyżej, Sprzedawca może także czasowo zablokować lub ograniczyć dostęp Klienta do wszystkich lub wybranych usług

świadczonych w ramach Sklepu Internetowego (w tym odmówić realizacji Zamówienia).

Sprzedawca, przesyłając wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail, poinformuje Klienta o

zakresie, przyczynie i okresie obowiązywania blokad lub ograniczeń, o których mowa w zdaniu

poprzedzającym.

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umowy o świadczenie usług

drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na wskazany adres

e-mail.

 • 4 Warunki zawarcia umowy sprzedaży
 1. Informacje o głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz

sposobu porozumiewania z Klientem, są dostępne w ramach Sklepu Internetowego, w

szczególności na podstronach dotyczących poszczególnych Towarów.

 1. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży poprzez realizację Zamówień składanych przez

Klienta w ramach Sklepu Internetowego (poprzez Koszyk);

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez Koszyk, należy dodać wybrany Towar (względnie Towary) do Koszyka, wprowadzić ewentualny kod rabatowy i kliknąć przycisk „złóż

zamówienie”, a następnie podejmować kolejne czynności techniczne, zgodnie z wyświetlonymi

komunikatami, to jest:

 1. wprowadzić (lub wybrać z zapamiętanych – w przypadku Klientów usługi Konto) dane adresowe oraz ewentualnie także dane do paragonu/faktury;
 2. wybrać sposób płatności oraz formę i adres dostawy;
 3. kliknąć przycisk „zamawiam i płacę”, co skutkuje przesłaniem Zamówienia do Sprzedawcy

(zamówienie z obowiązkiem zapłaty).

 1. Do chwili kliknięcia przycisku „zamawiam i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia,

korygowania ewentualnych błędów (w zakresie wybranych Towarów i pozostałych danych

wskazanych w ust. 3 powyżej).

 1. Przed złożeniem Zamówienia, Sprzedawca informuje Klienta o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za

świadczenie wraz z podatkami albo o sposobie obliczenia ich wysokości, a także opłatach za

dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych, a gdy nie można ustalić wysokości tych

opłat – o obowiązku ich uiszczenia (podsumowanie zamówienia). Sprzedawca może wprowadzić

limit Towarów lub limit łącznej ceny za Towary możliwych do objęcia jednym Zamówieniem.

Informacja, o ewentualnych ograniczeniach, będzie każdorazowo wskazana najpóźniej w chwili

podsumowania zamówienia.

 1. Z chwilą kliknięcia przycisku „zamawiam i płacę” Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia jednej

lub więcej Umów Sprzedaży. Potwierdzeniem złożenia ofert/y przez Klienta jest automatyczna

wiadomość e-mail o tytule: „Potwierdzenie złożenia zamówienia” wysłana przez Sprzedawcę na

wskazany adres e-mail.

 1. W przypadku wyboru sposobu płatności za przedpłatą (płatność z góry), Klient może zostać

przekierowany do zewnętrznego dostawcy usług płatniczych.

 1. Sprzedawca niezwłocznie weryfikuje Zamówienie Klienta, a następnie: (1) potwierdza akceptację

ofert/y Klienta poprzez wysyłkę wiadomości e-mail o tytule „Zamówienie przekazane do realizacji”

albo (2) informuje Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia (nie przyjęciu ofert/y Klienta),

w szczególności w przypadku: naruszenia przez Klienta postanowień § 2 ust. 5 powyżej, braku

dokonania płatności za przedpłatą w terminie wskazanym w § 6 ust. 7 poniżej

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przyjęcia ofert/y Klienta przez Sprzedawcę, to jest z

chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o tytule: „Zamówienie przekazane do realizacji”

zawierającej potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży.

 1. W przypadku gdy Klient wybrał sposób płatności za pobraniem (płatność przy odbiorze) Umowa

Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym terminowego odbioru i zapłaty za

przesyłkę. Odmowa odbioru lub zapłaty za przesyłkę w uzgodnionym terminie skutkuje uznaniem

Umowy Sprzedaży za niezawartą, o czym Sprzedawca zawiadomi Klienta poprzez wiadomość

email. Postanowienia, o których mowa w zdaniach poprzedzających, stosuje się odpowiednio gdy

Zamówienie Klienta obejmuje więcej niż jedną Umowę Sprzedaży.

 1. W przypadku gdy Klient nie odbierze opłaconej przesyłki (w terminach wynikających z wybranej

formy dostawy), Sprzedawca lub osoba upoważniona przez Sprzedawcę, skontaktuje się z Klientem, w celu uzgodnienia dodatkowego terminu odbioru. W przypadku gdy Klient ponownie nie odbierze przesyłki, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres Klienta. Jednocześnie, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymaną płatność (przy użyciu tożsamego lub nie mniej korzystnego dla Klienta sposobu płatności). Postanowienia, o których mowa w zdaniach poprzedzających, stosuje się odpowiednio gdy Zamówienie Klienta obejmuje więcej niż jedną Umowę Sprzedaży.

 1. Niezależnie od innych uprawnień wynikających z Regulaminu i bezwzględnie wiążących przepisów

prawa, Klient może anulować złożone Zamówienie, a po akceptacji ofert/y przez Sprzedawcę

odstąpić od zawartej jednej lub więcej Umów Sprzedaży, poprzez kontakt ze Sprzedawcą, do chwili

otrzymania wiadomości e-mail o potwierdzeniu realizacji Zamówienia.

 1. W przypadku gdy spełnienie świadczeń wynikających z Umowy Sprzedaży, przez którąkolwiek ze

stron, stanie się niemożliwe w całości lub w części, zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego, przy czym Sprzedawca niezwłocznie zwróci Konsumentowi ew. otrzymaną

płatność (przy użyciu tożsamego lub nie mniej korzystnego dla Klienta sposobu płatności).

 1. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z brakiem możliwości realizacji Zamówienia,

anulowaniem Zamówienia oraz odstąpieniem od Umowy Sprzedaży, o których mowa w niniejszym

paragrafie (za wyjątkiem kosztów wynikających z przepisów prawa).

 1. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży telefonicznie, z inicjatywy Klienta, postanowienia

niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

 1. Promocje i rabaty obowiązujące w Sklepie Internetowym nie łączą się, chyba że w treści ich

regulaminów wskazano inaczej.

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje

poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem realizacji Zamówienia. Po

zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępnia Klientowi dowód zakupu (paragon, lub fakturę VAT) załączając go do przesyłki oraz w formie elektronicznej w ramach usługi Konto, a na żądanie Klienta także w formie elektronicznej, na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 1. Ze względu na ograniczoną dostępność niektórych Towarów, Sprzedawca może wprowadzić

ograniczenia ilościowe w zakresie sprzedaży Towaru (np. każdy Klient będzie mógł złożyć

Zamówienie na nie więcej 1 Towar danego rodzaju). Informacja, o ewentualnych ograniczeniach w zakresie sprzedaży Towarów, będzie każdorazowo umieszczona na podstronach dotyczących poszczególnych Towarów.

 1. Sklep Internetowy umożliwia dokonanie Zamówienia niektórych Towarów z indywidualnym

nadrukiem wykonanym według specyfikacji Klienta (Towar Spersonalizowany). Towar, przy

którym istnieje możliwość wykonania indywidualnego nadruku oznaczony jest słowami: „Towar

spersonalizowany”, „możliwa opcja nadruku”, „nadruk” lub innym podobnym zwrotem.

 1. Towar Spersonalizowany może zawierać napis wskazany przez Klienta (np. imię, nazwisko,

pseudonim) oraz wybrany przez Klienta numer z przedziału 0-10000. Dane do wykonania nadruku

należy podać podczas składania Zamówienia.

 1. Sklep Internetowy zastrzega możliwość nie przyjęcia Zamówienia w przypadku wskazania przez

Klienta jako treści nadruku: wyrazów obraźliwych, naruszających godność osób trzecich lub

powszechnie uznawanych za wulgarne.

 1. Koszt wykonania nadruku wskazany jest podczas składania Zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówienia Towaru Spersonalizowanego może wydłużyć się o 10 dni roboczych w stosunku do czasu realizacji wskazanego w Regulaminie dla standardowego Zamówienia.

24.W przypadku złożenia Zamówienia na Towar Spersonalizowany, nie stosuje się postanowień ust.

10 i 11 powyżej. Towar Spersonalizowany nie podlega zwrotowi.

 • 5 Koszt i formy dostawy
 1. Dostawa Towaru jest możliwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów na terenie Unii Europejskiej – wskazanych w zakładce „Formy i koszt dostawy”, udostępnionej w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Sprzedawca

może ustanowić minimalny próg wartości Zamówienia powyżej którego Sprzedawca ponosi koszty

dostawy Towaru. Aktualne informacje o dostępnych formach dostawy Towaru i ich kosztach są

wskazane Klientowi w zakładce „Formy i koszt dostawy” udostępnionej w ramach Sklepu

Internetowego oraz każdorazowo w trakcie składania Zamówienia (przed złożeniem oferty, o

której mowa § 4 powyżej).

 1. Dostępne formy dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta Towaru, sposobu płatności

oraz ilości złożonych ofert.

 1. Klient może wybrać odbiór osobisty Towaru w Sklepie Stacjonarnym.
 2. Na termin dostawy do Klienta składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez

Sprzedawcę oraz czas doręczenia Towaru przez przewoźnika.

 1. Przewidywalny termin dostawy wskazany jest w zakładce „Formy i koszt dostawy”. Sprzedawca

może również wskazać przewidywany termin dostawy w trakcie składania Zamówienia. Jeżeli w

zakładce „Formy i koszt dostawy” lub w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, nie wskazano

krótszego terminu, przewidywany termin dostawy wynosi do 14 dni roboczych (dostawa na terenie

 1. RP) lub do 28 dni roboczych (dostawa do pozostałych krajów Unii Europejskiej). W przypadku zamówienia więcej niż jednego Towaru przewidywalny termin dostawy co do zasady równy jest najdłuższemu z terminów dostawy wskazanych dla poszczególnych Towarów.
 2. W przypadku zawarcia jednocześnie więcej niż jednej Umowy Sprzedaży (tj. realizacji Zamówienia

składającego się z więcej niż jednej oferty), zamówione Towary mogą być dostarczane Klientowi

w więcej niż jednej przesyłce, przy czym Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów

związanych z rozdzieleniem przesyłek.

 • 6 Sposoby płatności
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi różne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży, w tym

w szczególności płatność elektroniczną za przedpłatą (z góry) za pomocą zewnętrznych dostawców

usług płatniczych oraz płatność za pobraniem. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności spośród

udostępnionych przez Sprzedawcę.

 1. Aktualne informacje o dostępnych sposobach płatności są wskazywane Klientowi w zakładce

„Sposoby płatności” udostępnionej w ramach Sklepu Internetowego oraz każdorazowo w trakcie

składania Zamówienia (przed złożeniem oferty, o której mowa w § 4).

 1. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta Towaru, wybranej formy

dostawy oraz ilości złożonych ofert.

 1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za

pośrednictwem zewnętrznych serwisów prowadzonych przez dostawców usług płatniczych.

 1. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, Sprzedawca lub osoba przez niego upoważniona, może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w szczególności poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail Klienta i/lub na numer telefonu Klienta, podany podczas składania Zamówienia.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem, Klient jest obowiązany do

dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za przedpłatą (z góry), za pomocą

zewnętrznych dostawców usług płatniczych, Klient jest obowiązany do zapłaty ceny oraz

ewentualnych kosztów dostawy Towaru oraz innych fakultatywnych opłat wynikających z

zawartej Umowy Sprzedaży, w terminie 2 godzin od chwili złożenia Zamówienia tj. od chwili

otrzymania od Sprzedawcy automatycznej wiadomości e-mail o tytule „Potwierdzenie złożenia

zamówienia”. Brak dokonania płatności, w terminie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,

skutkuje brakiem możliwości realizacji Zamówienia (nie przyjęciem ofert/y Klienta).

 • 7 Ustawowe prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez

podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem kosztów wynikających z

powszechnie obowiązujących przepisów prawa).

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 2. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

− obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od

objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,

− polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

 1. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od

umowy. Oświadczenie można złożyć za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 1 do

Regulaminu lub za pomocą formularza udostępnionego w ramach Sklepu Internetowego (zakładka: „Zwroty i wymiany”. Nie ma obowiązku korzystania z zamieszczonych tam formularzy.

 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
 3. A) w formie pisemnej na adres PRACOWNIA JUBILERSKA – PRODUKCJA – USŁUGI Grzegorz Borczyński ul. Warszawska 7a, 05-240 Tłuszcz;
 4. B) w formie elektronicznej poprzez wysyłkę wiadomości e-mail na adres: borczynski@gmail.com;
 5. C) w ramach usługi Konto.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku

potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 2. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia

Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego

płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu

takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził

się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie

zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem

płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub

dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie

nastąpi wcześniej.

 1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia

Prezentowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi poniesionych przez niego

dodatkowych kosztów – tj. zwróci koszty poniesione na wysyłkę Towaru/ów do wysokości najtańszego sposobu przesyłki.

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej

przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił

od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu

wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Sprzedawca wskazuje następujący adres do

zwrotu Towaru:

PRACOWNIA JUBILERSKA – PRODUKCJA – USŁUGI Grzegorz Borczyński, ul. Warszawska 7a, 05-240 Tłuszcz;

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je

ponieść.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem

korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania Towaru.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w stosunku do umów:
 2. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 1. w której przedmiotem świadczenia jest Towar Spersonalizowany, rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki

termin przydatności do użycia;

 1. Uprawnienia Konsumenta, o których mowa w niniejszym paragrafie powyżej, przysługują również

osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z

treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego

w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego

na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Za każdym

razem, gdy w treści niniejszego paragrafu mowa jest o Konsumencie, należy przez to rozumieć

także osoby fizyczne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

 • 9 Reklamacje
 1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana (Towar) ma wadę fizyczną lub

prawną (rękojmia). Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy określa Kodeks cywilny.

 1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczenia Towaru bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem

dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

 1. W celu zgłoszenia wady Towaru (zgłoszenia reklamacji), zalecane jest, aby Klient:

(1) opisał wadę i podał datę jej stwierdzenia,

(2) zgłosił wybrane żądanie doprowadzenia Towaru do stanu

zgodnego z umową albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy,

(3) wykazał zawarcie Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą (np. podał numer zamówienia, dołączył kopię

paragonu lub faktury VAT, dołączył wydruk z karty płatniczej),

(4) podał dane kontaktowe, oraz

(5) preferowany sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji (np. e-mail lub SMS). Zalecenia, o

których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie są warunkiem zgłoszenia reklamacji.

 1. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać:

(1) wymiany Towaru,

(2) usunięcia wady, a także jest uprawniony do: (3) złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo (4) odstąpienia od umowy.

Szczegółowe zasady korzystania z tych uprawnień, w tym ograniczenia w ich stosowaniu, a także

uprawnienia Sprzedawcy, określa Kodeks cywilny.

 1. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w oparciu o formularz reklamacyjny udostępniony w ramach

Sklepu Internetowego (zakładka  „Reklamacje”) oraz w ramach usługi Konto.

 1. W celu rozpatrzenia reklamacji, zalecane jest dostarczenie Towaru Sprzedawcy, aby umożliwić

jego zbadanie. Towar powinien być dostarczony do Sklepu Stacjonarnego Sprzedawcy

lub wysłany na adres: PRACOWNIA JUBILERSKA – PRODUKCJA – USŁUGI Grzegorz Borczyński z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 7a, 05-240 Tłuszcz

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

od dnia jej otrzymania.

 1. Dodatkowe informacje na temat reklamacji z tytułu rękojmi (m.in. najszybsze metody zgłoszenia

reklamacji) znajdują się w zakładce „Reklamacje” udostępnionej w ramach Sklepu Internetowego.

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona wobec Klienta niebędącego

Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

 1. Tryb reklamacji z tytułu usług świadczonych drogą elektroniczną jest opisany w § 3.
 2. W celu zgłoszenia reklamacji dotyczących kwestii innych niż rękojmia lub świadczenie usług drogą

elektroniczną zaleca się odpowiednie zastosowanie trybu opisanego w § 3.

 • 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń. Zgoda na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania

sporów ma charakter dobrowolny (postanowienia niniejszego paragrafu mają charakter wyłącznie

informacyjny). W przypadku takiej konieczności, Sprzedawca składa oświadczenie o zgodzie lub

odmowie wzięcia udziału w postępowaniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w formie

pisemnej lub na innym trwałym nośniku.

 1. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w

Polsce: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

 • 11 Ochrona danych osobowych
 1. Sprzedawca, jako administrator danych osobowych, przetwarza dane osobowe Klienta w oparciu

o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia Umowy

Sprzedaży lub korzystania z określonych usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta zawarte są w zakładce

„Polityka Prywatności” udostępnionej w ramach Sklepu Internetowego.

 1. W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych, Klient może skontaktować się bezpośrednio z właścicielem serwisu, wysyłając wiadomość na adres email: pracownia.borczynski@gmail.com
 • 12 Zmiana Regulaminu
 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, którymi są: zmiana

przepisów prawa mająca wpływ na prawa lub obowiązki stron wynikające z Regulaminu, zmiana

sposobu świadczenia usług wynikająca z przyczyn technicznych lub organizacyjnych, zmiana

zakresu świadczonych usług (modyfikacja, wprowadzenie nowych lub wycofanie części usług lub

funkcjonalności).

 1. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie nowej wersji

Regulaminu w zakładce „Regulamin Sklepu Internetowego” udostępnionej w ramach Sklepu

Internetowego oraz poprzez wysyłkę wiadomości e-mail, z informacją o zmianie Regulaminu oraz

udostępnioną nową wersją Regulaminu, na wskazany przez Klienta adres e-mail (w przypadku

Klientów usługi Konto).

 1. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania o zmianie, w

sposób wskazany w ust. 2 powyżej.

 1. Klient usługi Konto ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie tej usługi w każdym czasie

(także w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu).

 1. Zmiana Regulaminu pozostaje bez wpływu na prawa Klientów nabyte przed wejściem w życie

nowej wersji Regulaminu (w szczególności w zakresie zawartych Umów Sprzedaży).

 • 13 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia xx.xx.xxxx r.
 2. Regulamin nie wyłącza i nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta (w szczególności

Konsumenta), które przysługują mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

Ewentualne postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Klienta niż bezwzględnie wiążące

przepisy prawa są nieważne, a w ich miejsce stosuje się te przepisy.

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy lub osób działających z jego upoważnienia za szkodę wobec Klienta

nie będącego Konsumentem lub osobą o której mowa w § 7 ust. 13 powyżej jest wyłączona, chyba

że szkoda została wyrządzona umyślnie.

 1. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem lub osobą o której

mowa w § 7 ust. 13 powyżej, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby

Sprzedawcy.

 1. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem adresu

Internetowego: https://pracownia-borczynski.pl/regulamin -skąd Klient może w dowolnym momencie zapoznać się z treścią Regulaminu.

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną, wiąże się

z typowymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci Internet np. uzyskanie dostępu do

danych przez osoby nieuprawnione, nieuprawnione rozpowszechnianie danych, możliwość

otrzymania spamu, możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing

(łowienie haseł). Sprzedawca wdrożył i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne

niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie

obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o

prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Postanowienie, o

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma zastosowania jeżeli bezwzględnie wiążące

przepisy prawa wskazują inne prawo właściwe.

 

 

Załącznik nr 1:

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Adresat:

PRACOWNIA JUBILERSKA
PRODUKCJA – USŁUGI
Grzegorz Borczyński,
ul. Warszawska 7a, 05-240 Tłuszcz

− Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na

wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

− Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)…………………………………………………………………………………………………

− Numer Zamówienia………………………..…………………………………………………………………………………………………

− Symbol zamówionego Towaru/ Opis słowny

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

− Imię i nazwisko konsumenta(-ów)…………………………………………………………………………………………………….

− Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………………………………………………………………………

− Data…………………………………….

− Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.